mgr inż. Alicja Matysiak

Doktorantka aktualnie przebywa na urlopie macierzyńskim

alicjamatysiak@gmail.com
tel. +48 61 848 7651, nr pokoju 224
ORCID ID: 0000-0003-2752-6427
Research gate
Google Scholar

Zainteresowania badawcze

Parazytologia, Choroby odkleszczowe, Morfometria kości, Ekologia, Bioróżnorodność

Prowadzone zajęcia

Zoologia stosowana – Ochrona środowiska
Zoologia z ekologią – Zootechnika

CV

2015 – … studia doktoranckie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod opieką prof. dr. hab. Piotra Tryjanowskiego

2015 – inżynier – Zootechnika, Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich, Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu. Praca inżynierska pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Tryjanowskiego:
„Ekologia kleszczy bydła na Madagaskarze”
2013 – 2014 – Program ERASMUS. Ekologia i bioróżnorodność, Hodowla zwierząt w krajach
rozwijających się, Uniwersytet Montpellier 2, Francja
2013 – magister – Biologia stosowana, biologia zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Tryjanowskiego: „Dymorfizm płciowy kości
miednicznej nornicy rudej Myodes glareolus”
2011 – licencjat – Biologia Stosowana, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Doświadczenie i zatrudnienie

03.2014 – 08.2014 Mediterranean and Tropical Livestock Systems, CIRAD Antsirabe, Madagaskar
(Project ARChE_Net)
07.2016 – 09.2016 Control of Emerging and Exotic Animal Diseases, CIRAD Montpellier, Francja
01.2017 – 03.2017 Staż w Instytucie Parazytologii Koszyce, Słowacja
03.07.2017 – 13. 07.2017 International Summer School of Field Parasitology, Chilia Veche, Danube
Delta, Rumunia
09.07.2018 – 08.09.2018 Parasitology and Parasitic Diseases Department, University of Agricultural
Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca

Publikacje

Matysiak A, Wasielewski O, Włodarek J, Ondrejkova A, Tryjanowski P (2018) First report of ticks in
the subcutaneous tissue of raccoon dog Nyctereutes procyonoides. Veterinarni Medicina 63: 571-574.

Matysiak A, Tryjanowski P (2017) Drobiarstwo, a dzikie ptaki – korzyści czy zagrożenia. Polskie
Drobiarstwo, 3/2017.

Matysiak A, Malecha AW, Jakubowski H, Sadowska ET, Koteja P, Tryjanowski P (2017) Sexual
dimorphism, asymmetry, and the effect of reproduction on pelvis bone in the bank vole, Myodes
glareolus. Mammal Research, 62(3), 297-306.

Matysiak, A., Dudko, P., Dudek, K., Dudek, M., Junkuszew, A., & Tryjanowski, P. (2016). The occurrence of pathogens in Rhipicephalus microplus ticks from cattle in Madagascar. Veterinarni Medicina, 61(9), 516-523.