Nieczynne linie kolejowe jako ważne siedlisko dla ptaków i owadów zapylających w krajobrazie rolniczym

2016 – 2018 NCN 2016/21/N/NZ8/01289 Preludium

Kierownik

Łukasz Dylewski

Krajobraz rolniczy charakteryzuje się występowaniem różnorodnych siedlisk, które są rezultatem wiekowych przekształceń środowiska naturalnego. Siedliska takie jak: miedze, zadrzewienia śródpolne, łąki stanowią ważne miejsca występowania ptaków oraz owadów zapylających. W wyniku zmian w wykorzystywaniu przestrzeni rolniczej w Europie – przejście z ekstensywnej na intensywną gospodarkę rolniczą – dochodzi do spadku bioróżnorodności fauny i flory charakterystycznej dla krajobrazu rolniczego. Badania te mają na celu sprawdzeniu czy nieczynne linie kolejowe mogą stanowić alternatywne siedliska dla ptaków i owadów zapylających w intensywnie zarządzanym krajobrazie rolniczym. Nieczynne linie kolejowe w wyniku zarastania roślinnością, będą prawdopodobnie zwiększać liczebność i różnorodność ptaków i owadów zapylających, zapewniając im miejsca do gniazdowania oraz zasoby pokarmowe.

Projekt został właśnie rozpoczęty.