dr inż. Wojciech Andrzejewski

Starszy wykładowca

wojtek@up.poznan.pl, 61 8487705

ORCID ID:0000-0002-9035-9951
Research Gate
Google Scholar

Zainteresowania badawcze

akwakultura, ochrona bioróżnorodności ryb, monitoring ichtiofauny rzek, inwazyjne
gatunki małży, małże słodkowodne jako biosurowiec

Projekty

2015-2018, ekspertyza przyrodnicza „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – w zakresie gatunków zwierząt (ichtiofauna)”dla Instytutu Ochrony Przyrody PAN Kraków,  wykonawca.

2014-2015, projekt koordynowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie „Badania ichtiofauny w latach 2014-2015 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym – rzeki”, wykonawca.

2010-2015, projekt współfinansowany przez Polski Związek Wędkarski „Charakterystyka hydrobiologiczno-rybacka rzeki Drawy oraz próba opracowania i wdrożenia efektywnej gospodarki rybackiej na odcinkach będących w rybackim użytkowaniu Okręgu PZW w Poznaniu”, wykonawca.

2011-2013, projekt koordynowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie „Badania ichtiofauny w latach 2010-2012 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym – rzeki”, wykonawca.

2010-2012, projekt MNiSW „Możliwości wykorzystania niewielkich dopływów środkowej Warty do inkubacji ikry i podchowu młodocianych stadiów ryb łososiowatych”, wykonawca.

2008-2010, projekt realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim
w Poznaniu „Ichtiologiczna inwentaryzacja wybranych dopływów Warty”, wykonawca.

Prowadzone zajęcia

Chów i hodowla ryb na kierunku Zootechnika

Zwierzęta w gospodarstwie agroturystycznym – ryby na kierunku Agroturystyka

Turystyka wędkarska na kierunku Agroturystyka

Akwaturystyka na kierunku Turystyka przyrodnicza

Technologie w produkcji zwierzęcej – ryby na kierunku Weterynaria

Chów i hodowla zwierząt – ryby na kierunku Weterynaria

Choroby ryb na kierunku Weterynaria

CV

1983 – magister inżynier

1998 – doktor nauk rolniczych

Doświadczenie i zatrudnienie

Od 1983 roku
Akademia Rolnicza w Poznaniu, obecnie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Publikacje

2019

Uzar T., Andrzejewski  W., Kozak J. 2018. Morphology of the inferior pharyngeal bones of white bream (Blicca bjoerkna) in River Warta. Anatomia, Histologia, Embryologia 1-7. DOI:10.1111/ahe.12422

2018

Urbańska M., Andrzejewski W., Riccardi N., Gierszal H., Golski J. 2018. The invasive Asian clam Corbicula flaminea in Polish rivers: the importance of thermal discharge from power plants for its spread. Polish Journal of Ecology, 66 (1):70-75. doi.org/10.3161/15052249PJE2018.66.1.008

Urbańska M., Andrzejewski W., Gierszal H., Golski J.  2018. Are there any differences in the fouling of the native and invasive Unionidae by Dreissena polymorpha ? Inland Waters DOI:10.1080/20442041. 2018.1502985

Stangierski J., Andrzejewski W., Tomaszewska-Gras J., Grześ B., Urbańska M. Konieczny P.  2018. Effect of washing on the quality of surimi-like preparation obtained from soft tissue of freshwater mussel Sinanodonta woodiana (Lea, 1834), Journal of Aquatic Food Product Technology, 27 (9) 961–974.DOI:10.1080/10498850.2018.1518360

2017

Stanek M., Andrzejewski W., Janicki B. 2017. Impact of the environmental factors on the total cholesterol content in the meat of freshwater fish of Poland. Journal of Central European Agriculture 18(1) 214-225.DOI: //dx.doi.org/10.5513/JCEA01/18.1.1881

Szaluer-Łukaszewska A., Andrzejewski W., Gierszal H., Urbańska M. 2017.Co-occurrence of Sinanodonta woodiana with the native Unionidae in the lower Oder. Oceanological and Hydrobiological Studies 46 (2) 244-248. DOI: https://doi.org/10.1515/ohs-20170025

Golski J.,  Pińskwar P.,  Jezierska-Madziar M., Andrzejewski W., Mazurkiewicz J.,  Stanisławski D., Urbańska  M. 2017. Rheophilic fish in oxbow lakes of the Warta river – the effect of environmental conditions on habitat selection. Oceanological and Hydrobiological Studies 46 (1) 38-49. doi.org/10.1515/ohs-2017-0005     

Mazurkiewicz J., Graczyk L., Czyżak-Runowska G., Pietrzak M., Przybylska K., Andrzejewski W., Golski J. 2017.The effect of diet and feeding techniques on growth factors and meat quality of common carp (Cyprinus carpio). Iranian Journal of Fisheries Sciences 16(2): 639-653.

2016

Golski J., Mazurkiewicz J., Andrzejewski W., Przybył A., Kozak J. 2016. The survival rate and growth of juvenile salmonids reared in lowland streams. Archives of Polish Fisheries 24:187-200. DOI 10.1515/aopf-2016-0016

Stanek M., Andrzejewski W., Mazurkiewicz J., Janicki B., Cygan – Szczegielniak D., Roślewska A., Stasiak K., Waszak I. 2016. Seasonal investigation of mineral contents in the meat, gills and liver of perch (Perca fluviatilis L.) from the Wielkopolska Lakes District (Poland), Pol. J. Environ. Stud. 25(1):301-309. DOI: 10.15244/pjoes/59425

Cichy A., Urbańska M., Marszewska A., Andrzejewski W., Żbikowska E., 2016. The invasive Chinese pond mussel Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) as a host for native symbionts in European waters. J.Limnology 75(2)288-296. DOI:10.4081/jlomnol.2016.1334

Konieczny P., Tomaszewska-Gras J., Andrzejewski W., Mikołaczak B., Urbańska M., Mazurkiewicz J., Stangierski J. 2016. DSC and electrophoretic studies on protein denaturation of Anodonta woodiana (LEA, 1834) Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 126:69-75. DOI :10.1007/s10973-016-5707-0

Runowski S., Golski J., Grzelak M., Andrzejewski W., Mazurkiewicz J. Murawski M. 2016. Biological characteristics of spawning population of vendace (Coregonus albula L.) from Lake Śremskie (Międzychód District). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 61(4) 136-142.

2015

Mazurkiewicz J., Andrzejewski W., Żołnierowicz K.M., Przybylska K., Golski J., Graczyk L. 2015. Effects of incorporating in diets cold-pressed rapeseed cake on the growth performance, nutrient utilization, and body composition of common carp (Cyprinus carpio L.). Arch. Pol. Fish. 23(2) 113-120.

2014

Stanek M., Andrzejewski W., Janicki B.,Waszak I., Mazurkiewicz J. 2014. Content of calcium and phosphorus in the meat, gills and liver of perch (Perca fluviatilis L.) from the Wielkopolska Lakes District (Poland). Journal of Elementology, 19(2): 507-518. DOI: 10.5601/jelem.2014.19.2.343

Soroka M., Urbańska M., Andrzejewski W., 2014. Chinese pond mussel Sinanodonta woodiana (Lea, 1834): origin of the Polish population and doubtful GenBank data. Journal of Limnology,73(3), DOI: 10.4081/jlimnol.2014.938

Florczyk K., Mazurkiewicz J., Przybylska K., Ulikowski D., Szczepkowski M., Andrzejewski W., Golski J. 2014. Effect of dietary protein/lipid balance on growth performance, feed intake and morfology of juvenile European catfish, Silurus glanis (L.) Aquaculture International, 22:205-214, DOI: 10.1007/s10499-013-9667-0

Cieśla M., Gozdowski D., Śliwiński J., Jończyk R., Rechulicz J., Andrzejewski W. 2014. Changes in ide Leuciscus idus (L.) females’ reproductive parameters after stimulation with carp pituitary homogenate (CPH) and Ovopel: the effect of domestication? Aquaculture International, 22:77-88, DOI: 10.1007/s10499-013-9668-z

2013

Andrzejewski W., Urbańska M., Mazurkiewicz J., Gierszal H. Golski J. 2013. The current invasion status of (Sinanodonta woodiana) (Lea, 1934) in Poland – study of habitat parameters. Oceanological and Hydrobiological Studies,42(2)173-180, doi:10.2478/s13545-013-0071-1

Urbańska M., Andrzejewski W., Łakomy A., Gierszal H. 2013. Predation on alien species: a case of oystercatcher (Haematopus ostralegus) foraging on Sinanodonta woodiana – an alien pond mussel. Polish Journal of Ecology,(61)11-3.

Grudniewska J., Przybył A., Goryczko K., Andrzejewski W. 2013. Preliminary attemps to start feed huchen (Hucho hucho). Arch.Pol.Fish. 21:225-227.

2012

Urbańska M. , Łakomy A., Andrzejewski W., Mazurkiewicz J., 2012.The story of one clam. Probably the oldest location of the Chinese pond mussel Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia, Unionidae) in Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies,.41(1):41-45.

Andrzejewski W., Mazurkiewicz J., Przybył A., Golski J., Przybylska K., 2012. Ichtiofauna of the Postomia river within the Ujście Warty National Park (Western Poland) Nauka Przyr. Technol. 6(3)52 .

Fiszer M., Przybył A., Andrzejewski W., Mazurkiewicz J., Golski J., Przybylska K., Runowski S. 2012. Vendance Coregonus albula (L.) from selected lakes in Wielkopolska. I. Limnological characteristic of lakes. Arch. Pol. Fish. 20:85-95.

Fiszer M., Przybył A., Andrzejewski W., Mazurkiewicz J., Golski J., Przybylska K., Runowski S. 2012. Vendance Coregonus albula (L.) from selected lakes in Wielkopolska. II. Biological characteristic. Arch. Pol. Fish. 20:97-108.

Fiszer M., Przybył A., Andrzejewski W., Mazurkiewicz J., Golski J., Przybylska K., Runowski S. 2012. Vendance Coregonus albula (L.) from selected lakes in Wielkopolska. III. Biometric characteristic. Arch. Pol. Fish. 20:109-122.

2011

Andrzejewski W., Golski J, Mazurkiewicz J., Przybył A., Płotkowiak M., 2011 Ichtyofauna of the Warta River and its tributaries in the city of Poznań (Poland) -status and threats. In: Urban fauna. Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. Indykiewicz P., Jerzak L., Böhner J., Kavanagh B.(eds.). UTP Bydgoszcz : 325-333.

2010

Andrzejewski W., Mazurkiewicz J., Przybył A., Golski J., 2010 Pike’s food from a river and a carp pond. Nauka Przyr. Technol. 4 ,3,29.

Andrzejewski W., Szlakowski J., Mastyński J., Mazurkiewicz J., Godlewska M. 2010 Fish biomass and species composition in the Malta Reservoir, Poland. J. Water Land Dev.14:3-10.

Golski J., Przybył A., Mazurkiewicz J., Andrzejewski W., Trawiński J., 2010 Habitat variability and fish species structure in Kończak stream. Oceanological and Hydrobiological Studies, 4: 83-98.