dr inż. Janusz Golski

Adiunkt


golski@up.poznan.pl
Tel.618487707
ORCID ID: 0000-0002-2326-5111
Research gate

Zainteresowania badawcze:

 • wpływ antropogenicznych przekształceń wód na ichtiofaunę,
 • efektywność rekrutacji troci wędrownej i pstrąga potokowego na tle warunków środowiskowych,
 • alternatywne metody rozrodu i podchowu narybku ryb łososiowatych,
 • rola starorzeczy w funkcjonowaniu ichtiocenoz dużych rzek nizinnych,
 • analiza biologiczna wód,
 • zmiany struktury gatunkowej ichtiofauny na tle zmian trofii jezior.

CV

2001 – magister inżynier – Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Rolniczy, kierunek Ochrona Środowiska, specjalność Ochrona Wód. Praca zrealizowana w Katedrze Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury.

2007 – doktor nauk rolniczych – Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt. Praca zrealizowana w Katedrze Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury.

Doświadczenie i zatrudnienie

2002 – 2006 – Stacjonarne Studium Doktoranckie przy Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt. Akademia Rolnicza w Poznaniu.

2006 – 2008  – asystent – Katedra Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury. Akademia Rolnicza w Poznaniu.

2008 – adiunkt – Zakład Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury, Instytut Zoologii. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prowadzone zajęcia

Hydrobiologia – kierunek Biologia, specjalizacja Biologia zwierząt, II stopień

Bioindykacja – kierunek Biologia, specjalizacja Biologia zwierząt,  II stopień

Chów i hodowla ryb – kierunek Zootechnika, I stopień

Ochrona gatunkowa ryb i owadów oraz gatunki wskaźnikowe zwierząt – kierunek Zootechnika, specjalność Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich, II stopień

Projekty

 • „Możliwości wykorzystania niewielkich dopływów środkowej Warty do inkubacji ikry i podchowu młodocianych stadiów ryb łososiowatych”. Czas trwania: 2010-2013. Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach 39 Konkursu Projektów Badawczych. Kierownik projektu.
 • „Charakterystyka hydrobiologiczno-rybacka rzeki Drawy oraz próba opracowania
  i wdrożenia efektywnej gospodarki rybackiej na odcinkach będących w rybackim użytkowaniu Okręgu PZW w Poznaniu. 2010-2015. Współwykonawca projektu.
 • „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018”. Projekt koordynowany przez Instytut Ochrony Przyrody PAN na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wykonawca projektu

Publikacje

2018

 • Urbańska , Andrzejewski W., Gierszal H., Golski J. 2018. Are there any differences in the fouling of the native and invasive Unionidae by Dreissena polymorpha? Inland Waters; DOI:10.1080/20442041.2018.1502985

2017

 • Golski J., Pińskwar P., Jezierska-Madziar M., Andrzejewski W., Mazurkiewicz J., Stanisławski D., Urbańska M. Rheophilic fish in oxbow lakes of the Warta River – the effect of environmental conditions on habitat selection.  Oceanological and Hydrobiological Studies. Volume 46, Issue 1, March 2017.

2016

 • Golski J., Mazurkiewicz J., Andrzejewski W., Przybył A., Kozak J. 2016.   The survival rate and growth of juvenile salmonids reared in lowland streams. Archives of Polish Fisheries 24:187-200/ DOI 10.1515/aopf-2016-0016.
 • Graczyk L., Golski J., Trawiński J., Andrzejewski W., Mazurkiewicz J. 2016. Zmiany jakości wody w Strudze Dormowskiej w ciągu kilkudziesięciu lat na podstawie analizy wskaźników i indeksów biologicznych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 16. Z. 2 (54) s.37–48.
 • Runowski S., Golski J., Grzelak M., Andrzejewski W., Mazurkiewicz  Murawski M. 2016.  Biological characteristics of spawning population of vendace  ( Coregonus albula L.) from Lake Śremskie (Międzychód District). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering  61(4) 136-142.

 

2015… i wcześniejsze

 • Mazurkiewicz J., Andrzejewski W., Żołnierowicz K., Przybylska K., Golski J., Graczyk L. 2015 – Effects of incorporating in diets cold-pressed rapeseed cake on the growth performance, nutrient utilization, and body composition of common carp (Cyprinus carpio) – Arch. Pol. Fish. 23(2) 113-120.
 • Florczyk K., Mazurkiewicz J., Przybylska K., Ulikowski D., Szczepkowski M., Andrzejewski W., Golski J. 2014. Growth performance, feed intake and morphology of juvenile European catfish, Silurus glanis (L.) fed diets containing different protein and lipid levels. Aquaculture Int. 22:205-214. 1007/s10499-013-9667-0.
 • Andrzejewski W., Urbańska M., Mazurkiewicz J., Gierszal H. Golski J., 2013. The current invasion status of (Sinanodonta woodiana) (Lea, 1934) in Poland – study of habitat parameters. Oceanological and Hydrobiological Studies. 42(2)173-180.
 • Golski J., Przybył A., Mazurkiewicz J., Andrzejewski W., Trawiński J., 2010 Habitat variability and fish species structure in Kończak stream. Oceanological and Hydrobiological Studies. 4: 83-98.
 • Jezierska-MadziarM., Pińskwar P., Golski J. Fluorine content of bottom sediments in the old Warta reservoir near Luboń, Poland. Fluoride 39 (1) 39-42. Jan.-March 2006.
 • Pińskwar P., Jezierska-Madziar M., Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E., Golski J. Fluorine content of two submerged plant species in four Warta river oxbow lake reservoirs near Poznań, Poland. Fluoride 39(4) 310-312. Oct.-December 2006.
 • Pińskwar P., Jezierska-Madziar M., Golski J. Fluoride in bone tissue of fish sampled from the old reservoirs near Luboń and Radzewice, Poland. Fluoride, 36(3): 185-188.2003.