dr hab. Jan Mazurkiewicz

Kierownik Pracowni, Zastępca Kierownika Katedry

karp@up.poznan.pl, tel. 61 848 77 21, pokój nr 26
ORCID ID: 0000-0002-3344-1094
Research gate

Zainteresowania badawcze

– rybactwo śródlądowe, akwakultura, żywienie ryb, technologie wytwarzania pasz dla ryb, wykorzystanie produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego w paszach dla ryb;

– projektowanie i urządzanie zaplecza doświadczalnego dla akwakultury;

– zarządzanie w systemach akwakultury;

– optymalizacja składu pasz oraz metod ich wytwarzania w skali eksperymentalnej
i półtechnicznej;

– gospodarka rybacka na wodach otwartych, metody czynnej ochrony ryb ginących
i gospodarczo cennych;

– inwazyjne gatunki obce w ekosystemach wodnych.

CV

2010 – dr hab. nauk rolniczych, dyscyplina rybactwo

2002 – dr nauk rolniczych w zakresie zootechniki

1998 – magister inżynier zootechniki

 

Doświadczenie i zatrudnienie

2019-obecnie: zastępca kierownika Katedry Zoologii

2019-obecnie: kierownik Pracowni Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury

2019-obecnie: profesor UPP, Pracownia Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury

2016-obecnie: prodziekan ds. studiów na kierunku Zootechnika

2011-2019: zastępca dyrektora Instytutu Zoologii

2011-obecnie: dyrektor Zakładu Doświadczalnego Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie

2009-2019: kierownik Zakładu Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury

2002-2019: adiunkt w Katedrze/Zakładzie Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury

Nagrody i wyróżnienia

2019: medal 100-lecia Akademickich Studiów Rolniczo-Leśnych.

2010: wykładowca Roku 2009/2010, WHiBZ UP w Poznaniu.

2010: wyróżnienie Dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie za rozprawę habilitacyjną.

1998: medal JM Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu „Za osiągnięcia w studiach”.

Prowadzone zajęcia

Chów i hodowla ryb

Ichtiobiologia

Akwakultura

Technologie produkcji pasz przemysłowych

Profilaktyka zdrowia ryb

Projekty

2001-2002: Badania nad optymalizacją składu, technologią wytwarzania i oceną przydatności ekstrudowanych mieszanek paszowych w żywieniu jesiotra syberyjskiego (Acipenser baeri Brandt 1869) – KBN – 6 P06E 044 20

2003-2004: Badanie wpływu dodatku preparatów probiotycznych zawierających bakterie fermentacji mlekowej na efekty produkcyjne i skład mikroflory jelitowej karpia (Cyprinus carpio L.) – KBN – 3 P06Z 03324

2003-2004: “STAR”-Standarisation of river classifications: Framework method for calibrating different biological survey results against ecological quality classifications to be developed for the Water Framework Directive” – EU – EVK1-CT-2001-00089

2008-2010: Ichtiologiczna inwentaryzacja wybranych dopływów Warty – Polski Związek Wędkarski
w Poznaniu

2010-2013: Możliwości wykorzystania niewielkich dopływów środkowej Warty do inkubacji ikry i podchowu młodocianych stadiów ryb łososiowatych – MNiSW – N N304 354139

2017-2019, Insects as novel protein sources for fish and poultry – program TEAM TECH Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

2018-2019: InnSecta: innowacyjna technologia produkcji materiałów paszowych w oparciu o biomasę owadów – NCBiR – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

2019-2021: Innowacyjne komponenty paszowe w żywieniu ryb reofilnych – optymalizacja oraz zwiększenie efektywności wychowu stadiów młodocianych – Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Publikacje w czasopismach indeksowanych

Zakęś Z., Przybył A., Woźniak M., Szczepkowski M., Mazurkiewicz J. (2004): Growth performance of juvenile pikeperch, Sander lucioperca (L.) fed graded levels of dietary lipids. Czech. J. Anim. Sci., 49(4): 156-163.

Przybył A., Mazurkiewicz J. (2004): Nutritive value of cereals in feeds for common carp (Cyprinus carpio L.). Czech. J. Anim. Sci., 49(7): 307-314.

Przybył A., Mazurkiewicz J., Wudarczak B., Molińska-Glura M., Moliński K. (2006). A usability trial of erythrocyte meal in feeding juveniles of common carp, Cyprinus carpio L. Acta. Ichthyol. et Piscat., 36(1): 57-63.

Przybył A., Mazurkiewicz J., Rożek W. (2006): Partial substitution of fish meal with soybean protein concentrate and extracted rapeseed meal in the diet of sterlet (Acipenser ruthneus). J. Appl. Ichthyol. 22 (1): 298-302.

Przybył A., Mazurkiewicz J., Golski J. (2008): Evaluation of selected feeds differing in dietary lipids levels in feeding juveniles of Wels catfish, Silurus glanis L. Acta Ichthyol. Piscat., 38 (2): 91-96.

Golski J., Przybył A., Mazurkiewicz J., Andrzejewski W., Trawiński J. (2010) Habitat variability and fish species structure in Kończak stream. Oceanological and Hydrobiological Studies, XXXIX, 4: 83-98.

Mazurkiewicz J., Przybył A., Czyżak-Runowska G. Łyczyński A. (2011) Cold-pressed rapeseed cake as a component of the diet of common carp (Cyprinus carpio L.): effects on growth, nutrient utilization, body composition and meat quality. Aquacult. Nutr., 17 (4): 387-394.

Grześkowiak Ł., Collado M.C., Vesterlund S., Mazurkiewicz J., Salminen S. (2011) Adhesion abilities of commensal fish bacteria by use of mucus model system: Quantitative analysis. Aquaculture, 318: 33-36.

Urbańska M., Łakomy A., Andrzejewski W., Mazurkiewicz J. (2012) The story of one clam. Probably the oldest location of the Chinese pond mussel Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia, Unionidae) in Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies, 41: 41-45.

Andrzejewski W., Urbańska M., Mazurkiewicz J., Gierszal H., Golski J. 2013. The current invasion status of Anodonta woodiana (Lea, 1934) In Poland – study of habitat preferences. Oceanological and Hydrobiological Studies, 42 (2): 173-180.

Florczyk K., Mazurkiewicz J., Przybylska K., Ulikowski D., Szczepkowski M., Andrzejewski W., Golski J. 2014. Growth performance, feed intake and morphology of juvenile European catfish, Silurus glanis (L.) fed diets containing different protein and lipid levels. Aquacult. Int., 22: 205-214.

Stanek M., Andrzejewski W., Janicki B., Mazurkiewicz J., Waszak I. 2014. Content of calcium and phosphorus in the meat, girls and liver of perch (Perca fluviatilis L.) from the Wielkopolska lakes district (Polnad). J. Elem.: 19 (2): 507-518, DOI: 10.5601/jelem.2014.19.2.343

Stanek M., Andrzejewski W., Mazurkiewicz J., Janicki B., Cygan–Szczegielniak D., Roślewska  A., Stasiak K., Waszak I. 2016. Seasonal investigation of mineral contents in the meat, gills and liver of perch (Perca fluviatilis L.) from the Wielkopolska Lakes District (Poland). Polish Journal of Environmental Studies, DOI: 10.15244/pjoes/59425

Konieczny P., Tomaszewska-Gras J., Andrzejewski W., Mikołaczak B., Urbańska M., Mazurkiewicz J., Stangierski J. 2016. DSC and electrophoretic studies on protein denaturation of Anodonta woodiana (LEA, 1834). Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 126: 69-75. DOI :10.1007/s10973-016-5707-0  

Golski J., Pińskwar P., Jezierska-Madziar M., Andrzejewski W., Mazurkiewicz J., Stanisławski D., Urbańska M. 2017. Rheophilic fish in oxbow lakes of the Warta River – the effect of environmental conditions on habitat selection. Oceanol. Hydrobiol. Stud., 46 (1): 38-49.  DOI: 10.1515/ohs-2017-0005.

Mazurkiewicz J., Graczyk L., Czyżak-Runowska G., Pietrzak M., Przybylska K., Andrzejewski W., Golski J. 2017. The effects of diet and feeding techniques on growth factors and meat quality of common carp (Cyprinus carpio). Iranian J. of Fish. Sci., 16(2): 639-653.

Kierończyk B., Rawski M., Józefiak A., Mazurkiewicz J., Świątkiewicz S., Siwek M., Bednarczyk M., Szumacher-Strabel M., Cieślak A., Benzertiha A., Józefiak D. 2018. Effects of replacing soybean oil with selected insect fats on broilers. Animal Feed Science and Technology, 240: 170-183.

Benzertiha A., Kierończyk B., Rawski M., Józefiak A., Mazurkiewicz J., Józefiak D., Messikh M.S., Świątkiewicz S. 2018. Cultural and practical aspects of halal slaughtering in food production. Medycyna Weterynaryjna.

Józefiak, A., Kierończyk, B., Rawski, M., Mazurkiewicz, J., Benzertiha, A., Gobbi, P., Nogales-Merida S., Świątkiewicz S., Józefiak, D. 2018. Full-fat insect meals as feed additive–the effect on broiler chicken growth performance and gastrointestinal tract microbiota. J. Anim. Feed Sci, 27(2), 131-139.

Kaczmarek J.M., Kaczmarski M., Mazurkiewicz J., Kloskowski J. 2018. A matter of proportion? Associational effects in larval anuran communities under fish predation. Oecologia 187: 745–753.

Nogales-Merida S., Gobbi P., Józefiak D., Mazurkiewicz J., Dudek K., Rawski M., Kierończyk B., Józefiak A. 2019. Insect meals in fish nutrition. Reviews in Aquaculture. DOI: 10.1111/raq.12281

Uzar T., Andrzejewski W., Mazurkiewicz J. 2019. Microbiome of the digestive tract and probiotic therapy in cyprinids. Pol. J. Natur. Sc., 34 (1): 157-170.

Józefiak A., Nogales-Merida S., Mikołajczak Z., Rawski M., Mazurkiewicz J., 2019. The utilization of full-fat insect meal in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) nutrition; the effects on growth performance, intestinal microbiota and gastro-intestinal tract histomorphology, Annals of Animal Science,  DOI: https://doi.org/10.2478/aoas-2019-0020

Górecki M., Mazurkiewicz J. Myczko Ł. 2019. Influence of the presence of ide Leuciscus idus on the boldness of common carp Cyprinus carpio. Aquaculture, 505, 253-255.

Józefiak   A., Nogales-Mérida   S., Rawski   M., Kierończyk B., Mazurkiewicz   J. 2019. Effect of full–fat insect meals on gastrointestinal tract health and growth performance of Siberian sturgeon (Acipenser baerii Brandt, 1869). BMC Veterinary Research, DOI: 10.1186/s12917-019-2070-y

Hoffmann L., Rawski M., Nogales-Merida S., Mazurkiewicz J. 2020. Dietary inclusion
of Tenebrio molitor meal in sea trout larvae rearing: effects on fish growth  performance,  survival, condition,  and  GIT  and  liver  enzymatic  activity. Annals  of Animal Science, DOI: 10.2478/aoas-2020-0002

Pietrzak E., Mazurkiewicz J., Slawinska A. 2020. Innate immune responses of skin mucosa in common carp (Cyprinus carpio) fed a diet supplemented with galactooligosaccharides. Animals, 10, 438; doi:10.3390/ani10030438

Ziółkowska E., Bogucka J., Dankowiakowska A., Rawski M., Mazurkiewicz J., Stanek M. 2020. Effects of a trans-galactooligosaccharide on biochemical blood parameters and intestine morphometric parameters of common carp (Cyprinus carpio L.). Animals 10, 723; doi:10.3390/ani10040723

Mikołajczak Z., Rawski M., Mazurkiewicz J., Kierończyk B., Józefiak D. 2020. The effect of hydrolyzed insect meals in Sea trout fingerling (Salmo trutta m. trutta) diets on growth performance, microbiota and biochemical blood parameters. Animals 10, 1031; doi:10.3390/ani10061031

Kaczmarek J., Kloskowski J., Kaczmarski M., Mazurkiewicz J. 2020. Numbers, neighbours and hungry predators: what makes chemically defended aposematic prey susceptible to predation? Ecology and Evolution. doi: 10.1002/ece3.6956

Rawski M., Mazurkiewicz J., Kierończyk B., Józefiak D. 2020. Black Soldier Fly Full-Fat Larvae Meal as an Alternative to Fish Meal and Fish Oil in Siberian Sturgeon Nutrition: The Effects on Physical Properties of the Feed, Animal Growth Performance, and Feed Acceptance and Utilization. Animals 10, 2119; doi:10.3390/ani10112119