dr hab. inż. Monika Fliszkiewicz – kierownik Pracowni

Adiunkt
monika@fliszkiewicz.pl, 61 848-76-33,
pokój 326

Zainteresowania badawcze

Interesuje mnie w szerokim zakresie biologia i ekologia pszczół, w szczególności tematy związane z ich rozrodem:
• Czynniki biotyczne i abiotyczne wpływające na możliwości reprodukcyjne pszczół
• Anatomia porównawcza układów rozrodczych różnych gatunków pszczół
• Objętość ejakulatów i żywotność znajdujących się w nich plemników.
A także możliwość regulacji okresem diapauzy i strukturą płci w populacji pszczoły samotniczej Osmia rufa L. oraz efektywność zapylania przez ten gatunek różnych upraw.

Research Gate
Google Scholar

ORCID iD 0000-0002-5913-3444

Prowadzone zajęcia

Hodowla Owadów Użytkowych – Zootechnika
Entomologia – Biologia
Apidologia – Biologia
Chów i hodowla zwierząt – Weterynaria
Apiturystyka, Apiterapia – Turystyka i Rekreacja
Zwierzęta w gospodarstwie agroturystycznym – Turystyka i Rekreacja

CV

2015 dr hab. w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika

2001 doktor nauk rolniczych

Studia Wyższe Akademia Rolnicza w Poznaniu Wydział Zootechniczny, mgr inż. 1992

Doświadczenie i zatrudnienie

1992 – 1994 Akademia Rolnicza w Poznaniu starszy specjalista

1994 – 2001 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu asystent

2002 – obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu adiunkt

1994 – miesięczny staż w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa Oddział Pszczelnictwa w Puławach

1999 – 6-cio miesięczny staż naukowy na University of Florida w North Florida Research and

Nagrody i wyróżnienia

2013r. Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora UP za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami

1997r. Nagroda Zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne

1996r. Nagroda Zespołowa w dziedzinie dydaktyki

1995r. Nagroda Zespołowa stopnia II-go za osiągnięcia dydaktyczne

1993r. Nagroda Zespołowa SFN za osiągnięcia w pracy zawodowej

Projekty

Główny wykonawca w projekcie badawczym ID 209456, nr umowy PBS2/AB/17/2013 przyznanym przez NCBiR pt „Modyfikacja cyklu życiowego murarki ogrodowej Osmia rufa L. celem pozyskania pszczół do zapylania upraw pod osłonami w okresie zimowym” okres realizacji: 2013-2015r.

Wykonawca w temacie badań „Wpływ urbanizacji na jakość pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes): zmienność wielkości i asymetria ciała w gradiencie urbanizacyjnym” od 2012 r

Wykonawca w zrealizowanym w 2010r. interdyscyplinarnym projekcie badawczym o charakterze międzyuczelnianym (UM – UP) pt. „Ocena przydatności cytometrii przepływowej w badaniach wybranych parametrów seminologicznych nasienia pszczół Apis mellifera L. i Osmia rufa L.”

Wykonawca w temacie badań w realizowanych w Zakładzie Hodowli Owadów Użytkowych w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego temat: Bionomia chów i wykorzystanie pszczół (Apoidea) od 2010r

Publikacje

2018

Banaszak-Cibicka W., Twerd L., Fliszkiewicz M., Giejdasz K., Langowska A. 2018.  City parks vs natural areas – is it possible to preserve a natural level of bee richness and abundance in a city park? Urban Ecosystems 21,4: 599–613. DOI: 10.1007/s11252-018-0756-8

Banaszak-Cibicka W., Fliszkiewicz M., Langowska A., Żmihorski M. 2018. Body size and wing asymmetry in bees along an urbanization gradient. Apidologie 49,3: 297–306. DOI: 10.1007/s13592-017-0554-y

2016

Giejdasz K., Fliszkiewicz M., Bednářová A., Krishnan N. 2016 Reproductive potential and nesting effects of Osmia rufa (syn. bicornis) female (Hymenoptera: Megachilidae). Journal of Apicultural Science.vol. 60, iss. 1, s. 75-86

Zajdel B., Fliszkiewicz M., Kucharska K., Gąbka J. 2016 Influence of the presence of Cacoxenus indagator Loew. parasite larvae in brood chambers on the emergence rate and size of red mason bees. Medycyna Weterynaryjna 72 (9): 567-570

Giejdasz K., Fliszkiewicz M. 2016 Effect of temperature treatment during development of Osmia rufa L. on mortality, emergence and longevity of adults. Journal of Apicultural Science vol. 60 (2), :221-232.

2015… i wcześniejsze

Fliszkiewicz M., Kuśnierczak A., Szymaś B. 2015: Reproduction of the red mason solitary bee Osmia rufa l. (syn. Osmia bicornis l.) in various habitats. European Journal of Entomology . 112(1): 100–105.

Dmochowska-Ślęzak K., Fliszkiewicz M., Giejdasz K., Żółtowska K. 2015 The antioxidant system in diapausing and active red mason bee Osmia bicornis. Physiological Entomology DOI: 10.1111/phen.12090

Dmochowska-Ślęzak K., Giejdasz K., Fliszkiewicz M., Żółtowska K. 2015 Variations in antioxidant defense during the development of the solitary bee Osmia bicornis. Apidologie DOI: 10.1007/s13592-014-0333-y.

Zajdel B., Kucharska K., Kucharski D., Fliszkiewicz M., Gąbka J. 2014 The accompanying fauna in annual and perennial nesting of solitary bees Osmia bicornis L. Medycyna Weterynaryjna 70(12): 745-749.

Myczko Ł., Zuzanna M., Rosin Z.M., Skórka P., Wylegała P., Tobółka M., Fliszkiewicz M., Mizera T., Tryjanowski P. 2013 Effects of management intensity on orchard features and bird communities in winter. Ecological Research 28,3: 503-512.

Fliszkiewicz M., Langowska A., Tryjanowski P. 2013 Effect of manipulated sex ratio on insemination of the red mason bee Osmia bicornis L. under net cage conditions. Journal of Apicultural Science 57, 2: 73–79, DOI: 10.2478/jas-2013-0018

Fliszkiewicz M., Kuśnierczak A., Szymaś B. 2012 The accompanying fauna of solitary bee Osmia bicornis (L.) syn. Osmia rufa (L.) nests settled in different biotopes. Journal of Apicultural Science 56,1: 5-12.

Dmochowska K., Giejdasz K., Fliszkiewicz M., Żółtowska K. 2012 Changes in the antioxidative system of the red mason bee (Osmia rufa) (Hymenoptera: Megachilidae) induced by artificially elongated diapause. Journal of Apicultural Science 56,1: 99-106. IF 0,529 (20pkt)

Fliszkiewicz M, Giejdasz K., Wasielewski O. 2012 Influence of Winter Temperature and Simulated Climate Change on Body Mass and Fat Body Depletion During Diapause in Adults of the Solitary Bee, Osmia rufa (Hymenoptera: Megachilidae). Environmental Entomology 41(6): 1621-1630. IF 1,314 (30pkt).

Rzymski P., Langowska A. Fliszkiewicz M., Poniedziałek B., Karczewski J., Wiktorowicz K. 2012 Flow cytometry as an estimation tool for honey bee sperm viability. Theriogenology 77, 8: 1642–1647