Entomofauna zwabiona opadłymi owocami jako źródło pokarmu dla płazów

2018, Grant PRELUDIUM nr 2017/27/N/NZ8/01996 pt. Entomofauna zwabiona opadłymi owocami jako źródło pokarmu dla płazów.
Realizacja od 09.07.2018 do 31.01.2022

Kierownik: mgr inż. Mikołaj Kaczmarski

Płazy to globalnie zagrożona grupa kręgowców, także w Polsce poszczególne gatunki odnotowują znaczące spadki liczebności w skutek postępującej urbanizacji, homogenizacji siedlisk jak i zmian klimatycznych. Płazy są grupą dla której okres po metamorfozie należy do jednych z najtrudniejszych w trakcie życia ze względu na konieczność szybkiego przybrania na wadze przed pierwszą hibernacją. Obfitość pożywienia – drobnych bezkręgowców – jest niezwykle istotna dla osobników młodocianych. Przyjęliśmy, że obecność drzew owocowych w sąsiedztwie zbiorników rozrodczych sprzyja szybszemu wzrostowi płazów co wynika z obecność rozkładających się owoców, wabiących owady ich główny pokarm. Sprawdzenie tego założenia jest możliwe poprzez przeprowadzenie badań terenowych i eksperymentalnych.
Głównym celem projektu jest zbadanie czy obecność opadłych (rozkładających się) owoców wpływa na dynamikę wzrostu i rozmieszczenia płazów po metamorfozie wynikające z bardziej zróżnicowanego pożywienia – zwabionej entomofauny. W badaniach użyjemy pospolitych w krajobrazie (miejskim, podmiejskim i rolniczym) gatunków z rodzaju Prunus, w tym mirabelkę, której owoce bardzo często zalegają w dużej ilości pod koronami drzew. Spośród krajowych gatunków płazów wytypowaliśmy trzy które zostaną użyte w eksperymencie. Są to ropuchy: szara Bufo bufo i zielona Bufotes viridis oraz grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus.
Badania tego typu są istotne z kilku względów. Jeżeli potwierdzimy pozytywny wpływ obecności drzew owocowych na rozwój płazów, to wyniki będzie można wykorzystać w kontekście planowania przestrzennego i działań z zakresu czynnej ochrony płazów zarówno w miastach jak i na terenach rolniczych. Płazy realizują cały szereg usług ekosystemowych dlatego wskazanie elementów sprzyjających ich przetrwaniu w środowisku przekształconym jest kluczowe dla powstrzymania lokalnego wymierania. Wyniki badań planujemy opublikować w wiodących czasopismach z dziedziny ekologii krajobrazu, zoologii ogólnej lub herpetologii.