Zoologia z Ekologią – Zootechnika

Kierownik przedmiotu

Tadeusz Mizera

wykłady: Marcin Górecki, Tadeusz Mizera

ćwiczenia: Grzegorz Maciorowski, Marcin Tobółka

Krótki opis

Celem zajęć jest przybliżenie studentom różnorodności wybranych grup pierwotniaków i zwierząt (bezkręgowych i kręgowych), ze szczególnym naciskiem na grupy o znaczeniu gospodarczym. Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z biologią i ekologią grup, do których należą pasożyty (Protista, Nematoda, Platyhelminthes, Arthropoda) oraz grup zwierząt kręgowych wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej (ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki). Na ćwiczeniach studenci przeprowadzają sekcję kilku wybranych przedstawicieli zwierząt bezkręgowych oraz zapoznają się szczegółowo z budową kręgowców.

Uzyskane umiejętności i wiedza

Studenci znają podstawowe grupy zwierząt, wraz z ich przedstawicielami. Znają cykle rozwojowe pasożytów, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk ich bytowania. Potrafią rozpoznać wybrane gatunki zwierząt bezkręgowych oraz około 200 gatunków kręgowców (płazy, gady, ptaki i ssaki). Zapoznają się z ich biologią, rozmieszczeniem i metodami ochrony.

Sposób zaliczenia

Ćwiczenia – sprawdzian pisemny

Wykłady – Egzamin