Zoologia Ogólna

Prowadzący

Wykłady – Oskar Wasielewski, Łukasz Myczko

Ćwiczenia – Łukasz Dylewski, Łukasz Myczko

Krótki opis

Budowa morfologiczna pierwotniaków. Morfologia gąbek i parzydełkowców. Wykorzystanie mikroskopu do zapoznania się z budową ściany ciała pierwotnych przedstawicieli zwierząt wielokomórkowych. Obserwacja mikroskopowa różnic w budowie wora skórno-mięśniowego pokrywającego formy wolno żyjące i pasożytnicze na podstawie utrwalonych preparatów mikroskopowych. Obserwacja członów macicznych, cyst, jaj oraz elementów układu rozrodczego z wykorzystaniem utrwalonych preparatów mikroskopowych. Obserwacja mikroskopowa larw i przekrojów poprzecznych przez ścianę ciała robaków obłych na podstawie utrwalonych preparatów. Obserwacja mikroskopowa przekroju poprzecznego przez wór skórno-mięśniowy pierścienic. Morfologia i anatomia dżdżownicy ziemnej. Poznanie budowy anatomicznej i morfologicznej stawonogów i mięczaków. Poznanie planów budowy strunowców w oparciu o preparaty mikroskopowe, suche i formalinowe.

Uzyskane umiejętności i wiedza

Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy morfologicznej i anatomicznej oraz funkcjonowania organizmów zwierzęcych. Zna poprawną terminologię z dziedziny zoologii. Ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu technik mikroskopowych. Potrafi przygotować preparat mikroskopowy. Potrafi przeprowadzić sekcję wybranych zwierząt bezkręgowych, wskazać i opisać narządy wewnętrzne.

Sposób zaliczenia

Egzamin w formie pisemnej

Zaliczenie ćwiczeń – kolokwium