Geograficzne systemy informacyjne w badaniach przyrodniczych – Biologia

Prowadzący

Piotr Tryjanowski (wykłady)

Mikołaj Kaczmarski (ćwiczenia)

Jan M. Kaczmarek (ćwiczenia)

Krótki opis

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych pojęcia dotyczące funkcjonowania GIS. Student po kursie potrafi przeprowadzić analizę użytkowania przestrzeni pod kątem występowania organizmów i siedlisk oraz potencjalnych zagrożeń dla środowiska korzystając z danych zebranych w terenie, dostarczonych przez prowadzących oraz pozyskanych samodzielnie z ogólnodostępnych zasobów informacji przestrzennej. Poza w/w bazami danych na zajęciach wykorzystywane są dane pochodzące z serwisu Zwierzęta na Drodze. Ogólnopolski Rejestr Śmiertelności Zwierząt na Drogach (http://zwierzetanadrodze.pl/) – dzięki czemu studenci mają okazje zmierzyć się z realnymi problemami i rzeczywistymi danymi o gatunkach zbieranymi w formule citizen science. Celem dodatkowym jest (1) zwiększenie wrażliwość studenta na zagadnienia związane z degradacją środowiska biologicznego na poziomie krajobrazowym; (2) wskazanie współczesnych problemów przyrodniczych i możliwości GIS w ich opisaniu i rozwiązaniu.

Uzyskane umiejętności i wiedza

Student zna i rozumie funkcjonowanie technik badawczych wykorzystujących GIS – w kontekście rozmieszczenia organizmów w przestrzeni w tym: standardy dotyczące zbierania, interpretowania i prezentowania danych przestrzennych w biologii i ochronie przyrody. Uczestnik zajęć potrafi obsługiwać kluczowe funkcje programów open-source GIS (QGIS, Google Earth) – import, edytowanie warstw GIS, analiza przestrzenna. Student potrafi zinterpretować uzyskane wyniki pod kątem wiedzy biologicznej oraz wymogów ochrony środowiska. Student potrafi wykorzystywać urządzanie GPS, oraz aplikacje na smartfon używane w badaniach przyrodniczych.

Przedmiot GIS_Bielecka 2016

Sposób zaliczenia

Zaliczenie projektów cząstkowych oraz samodzielne przygotowanie mapy uwarunkowań przyrodniczych oraz waloryzacji siedlisk gatunku na danym obszarze.