Entomologia – Biologia

Prowadzący

Monika Fliszkiewicz
Wykłady,

Aleksandra Łangowska,
Weronika Banaszak-Cibicka
Ćwiczenia

Krótki opis

Entomologia ogólna z elementami entomologii szczegółowej i stosowanej. Systematyka i różnorodność gromady Insecta. Morfologia jako wyraz przystosowana do środowiska i trybu życia. Anatomia owada. Cykl życiowy, rozwój embrionalny i postembrionalny owada Oznaczanie na podstawie cech morfologicznych owadów przynależnych do różnych rzędów. Rozpoznawanie wybranych szkodników roślin. Znaczenie owadów w życiu człowieka.

Uzyskane umiejętności i wiedza

Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie bioróżnorodności w obrębie gromady Insecta oraz morfologii funkcjonalnej. Zna rolę owadów w środowisku naturalnym i życiu człowieka. Potrafi scharakteryzować rzędy owadów i określić przynależność identyfikowanych gatunków. Potrafi oznaczać owady oraz rozpoznawać ich formy rozwojowe.

Sposób zaliczenia

Egzamin w formie pisemnej
Zaliczenie ćwiczeń – kolokwium
przygotowanie kolekcji owadów i rozpoznanie taksonomiczne