Bioindykacja – kierunek Biologia

Prowadzący

Janusz Golski (kierownik przedmiotu) – wykłady, ćwiczenia

Zakład Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury

Karol Giejdasz – wykłady, ćwiczenia

Zakład Hodowli Owadów Użytkowych

Krótki opis

Wykłady obejmują ogólne zagadnienia związane z analizą biologiczną oraz oddziaływaniem zanieczyszczeń na organizmy wodne. Każde z ćwiczeń poświęcone jest konkretnej metodzie i grupie organizmów wskaźnikowych. Studenci w pierwszej kolejności uczą się rozpoznawać taksony o największym znaczeniu w bioindykacji, następnie po krótkim teoretycznym wprowadzeniu przystępują do obliczania przykładowych wskaźników na podstawie danych terenowych, zebranych uprzednio przez prowadzącego.

Uzyskane umiejętności i wiedza

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi metodami, pozwalającymi określić status ekologiczny oraz stopień degradacji ekosystemów. Po kursie bioindykacji studenci powinni umieć rozpoznać najważniejsze organizmy wskaźnikowe oraz na podstawie ich składu gatunkowego i stosunków ilościowych obliczyć wskaźniki jakości środowiska.

Sposób zaliczenia

Kolokwium

Wykonanie projektu

Prezentacja