Apiterapia – Agroturystyka

Prowadzący

Monika Fliszkiewicz

Wykłady

Krótki opis

Pochodzenie poszczególnych produktów pszczelich. Poznanie różnych metod pozyskiwania produktów pszczelich, poznanie ich składu chemicznego i oddziaływania na organizm człowieka. Ocena jakości produktów pszczelich. Produkty pszczele w ofercie gospodarstwa agroturystycznego.

Uzyskane umiejętności i wiedza

Student ma podstawową wiedzę z zakresu powstawania poszczególnych produktów pszczelich. Zna skład chemiczny i wartość biologiczną produktów pszczelich. Ma elementarną wiedzę na temat oddziaływania produktów pszczelich na organizm człowieka. Potrafi ocenić wydajność miodową i pyłkową roślin.

Sposób zaliczenia

Zaliczenia w formie pisemnej.