Apidologia – Biologia

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prowadzący

Monika Fliszkiewicz

Wykłady

Aleksandra Łangowska, Karol Giejdasz

Ćwiczenia

Krótki opis

Treści przedmiotu obejmują tematykę dotyczącą pszczół jako owadów z nadrodziny Apoidea. Systematyka, rozmieszczenie geograficzne i zróżnicowanie gatunkowe Apiformes -pszczoły. Charakterystyka apidofauny Polski. Biologia i ekologia pszczół oraz stopnie rozwoju społecznego. Morfologia pszczół jako wyraz przystosowań do zapylania roślin. Budowa i struktura gniazd. Rozwój osobniczy i cykl życiowy. Oznaczanie i rozpoznawanie wybranych grup pszczołowatych.

Uzyskane umiejętności i wiedza

Student posiada pogłębioną wiedzę z na temat ekologii i biologii pszczół Apiformes ich bioróżnorodności oraz morfologicznych przystosowań do zapylania. Wyjaśnia znaczenie pszczół Apiformes dla różnorodności roślin entomofilnych. Potrafi scharakteryzować poszczególne rodziny pszczół i gatunki rodzaju Apis oraz identyfikuje najważniejsze gatunki pszczół dziko żyjących

Sposób zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu w formie pisemnej

Zaliczenie ćwiczeń – kolokwium