Zootechnika

Tematy prac magisterskich ZOOTECHNIKA

Pracownia Zoologii

Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski

 1. Waloryzacja ornitologiczna terenów rolniczych położonych w granicach administracyjnych miasta Poznania
 2. Na pograniczu ekologii i kultury – wykorzystanie portali społecznościowych – w pozyskiwaniu informacji o wybranych gatunkach i problemach
 3. Potencjał edukacyjny gier planszowych i gier komputerowych
 4. Wpływ zieleni i obserwacji przyrody na dobrostan człowieka – badania ankietowe i eksperymentalne
 5. Interakcje płazów w układach eksperymentalnych
 6. Wpływ opadłych owoców na dynamikę wzrostu płazów
 7. Monitoring wybranej populacji płazów w oparciu o wszczepiane podskórnie identyfikatory (PIT Tag)
 8. Propozycje własne studentów (w zakresie ekologia kręgowców)

Prof. UPP dr hab. Janusz Kloskowski

 1. Interakcje drapieżnik-ofiara z udziałem płazów bezogonowych (badania eksperymentalne)
 2. Płazy miasta Poznania – dynamika populacji
 3. Wybiórczość siedliskowa płazów
 4. Płazy zbiorników śródleśnych Puszczy Noteckiej
 5. Płazy jezior (Polska Zachodnia)
 6. Ptaki lęgowe rzek  (Wielkopolska, Pomorze Zachodnie)
 7. Interakcje drapieżnik-ofiara z udziałem płazów bezogonowych (badania eksperymentalne)
 8. Płazy miasta Poznania – dynamika populacji
 9. Wybiórczość siedliskowa płazów
 10. Sukces reprodukcyjny ptaków wodnych na zbiornikach aglomeracji poznańskiej.
 11. Awifauna stawów rybnych w okresie pozalęgowym.
 12. Drapieżnictwo wydry na gatunkach inwazyjnych
 13. Ptaki wodne i wodno-błotne: występowanie w Polsce zachodniej, rola w ekosystemach
 14. Badania porównawcze awifauny jezior miejskich i na obszarach wiejskich
 15. Płazy oczek wodnych w krajobrazie rolniczym
 16. Płazy jezior (Polska Zachodnia)
 17. Drapieżnictwo wydry Lutra lutra w ekosystemach zurbanizowanych
 18. Przeżywalność i wzrost larw płazów w warunkach symulowanej presji drapieżniczej.

Dr Marcin Górecki

 1. Problemy behawioralne psów wybranych ras z VI grupy FCI

Dr Anna M. Kubicka

 1. Zróżnicowanie lateralizacji puszki mózgowej u małp człekokształtnych (Hominoidea).

Dr Aleksandra Wróbel

 1. Różnice w zgrupowaniu gryzoni wzdłuż gradientu wysokości na terenach górskich

Los nasion sosny limby (Pinus cembra L.) wykorzystywanych przez gryzonie na terenach górskich

Pracownia Neurobiologii

Prof. dr hab. Joanna Śliwowska

 1. Wpływ diety kafeteryjnej matki na status metaboliczny i hormonalny potomstwa szczurów.

Pracownia Pszczelnictwa

Dr Weronika Banaszak-Cibicka

 1. Ćma bukszpanowa (Cydalima perspectalis) w Polsce.

Pracownia Akwakultury

Dr inż. Wojciech Andrzejewski

 1. Analiza składu pokarmu kani rudej Milvus milvus na podstawie łusek ryb.

Dr inż. Janusz Golski

 1. Sezonowe zmiany rozmieszczenia zooplanktonu w jeziorze Kierskim na tle warunków środowiskowych.
 2. Sezonowe zmiany rozmieszczenia fauny dennej w jeziorze Kierskim na tle warunków środowiskowych.
 3. Fauna pelagiczna jako wskaźnik stanu ekologicznego jezior.
 4. Wpływ przekształceń hydromorfologicznych na ichtiofaunę potoków nizinnych.

Dr inż. Mateusz Rawski

 1. Biologia i ekologia żółwi błotnych (Emys orbicularis) utrzymywanych w niewoli.

Prof. UPP dr hab. Jan Mazurkiewicz

 1. Wpływ trofii wód na skład i strukturę ichtiofauny jezior sielawowych.
 2. Charakterystyka biologiczna populacji siei (Coregonus lavaretus) i sielawy (Coregonus albula) w wybranych jeziorach Wielkopolski.

 Pracownia Turystyki Wiejskiej

Prof. UPP dr hab. Ryszard Steppa

 1. Wprowadzenie do istniejącego gospodarstwa rolnego owiec/ kóz jako nowej gałęzi produkcji zwierzęcej
 2. Analiza i ocena procesu produkcji owczarskiej /koziarskiej w konkretnym gospodarstwie