Biologia

Tematy prac magisterskich

Pracownia Zoologii:

Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski

 1. Waloryzacja ornitologiczna terenów rolniczych położonych w granicach administracyjnych miasta Poznania
 2. Na pograniczu ekologii i kultury – wykorzystanie portali społecznościowych – w pozyskiwaniu informacji o wybranych gatunkach i problemach
 3. Potencjał edukacyjny gier planszowych i gier komputerowych
 4. Wpływ zieleni i obserwacji przyrody na dobrostan człowieka – badania ankietowe i eksperymentalne
 5. Interakcje płazów w układach eksperymentalnych
 6. Wpływ opadłych owoców na dynamikę wzrostu płazów
 7. Monitoring wybranej populacji płazów w oparciu o wszczepiane podskórnie identyfikatory (PIT Tag)
 8. Propozycje własne studentów (w zakresie ekologia kręgowców)
 9. Waloryzacja ornitologiczna wybranych siedlisk Poznania
 10. Ssaki przy karmnikach dla ptaków

Prof. UPP dr hab. Janusz Kloskowski

 1. Interakcje drapieżnik-ofiara z udziałem płazów bezogonowych (badania eksperymentalne)
 2. Płazy miasta Poznania – dynamika populacji
 3. Wybiórczość siedliskowa płazów
 4. Płazy zbiorników śródleśnych Puszczy Noteckiej
 5. Płazy jezior (Polska Zachodnia)
 6. Ptaki lęgowe rzek (Wielkopolska, Pomorze Zachodnie)
 7. Interakcje drapieżnik-ofiara z udziałem płazów bezogonowych (badania eksperymentalne)
 8. Płazy miasta Poznania – dynamika populacji
 9. Wybiórczość siedliskowa płazów
 10. Sukces reprodukcyjny ptaków wodnych na zbiornikach aglomeracji poznańskiej.
 11. Awifauna stawów rybnych w okresie pozalęgowym.
 12. Drapieżnictwo wydry na gatunkach inwazyjnych

Dr hab. Marcin Górecki

 1. Wiedza studentów o hienowatych w świetle wyników ankiety

Dr Anna M. Kubicka

 1. Zróżnicowanie lateralizacji puszki mózgowej u małp człekokształtnych (Hominoidea).

Dr Aleksandra Wróbel

 1. Różnice w zgrupowaniu gryzoni wzdłuż gradientu wysokości na terenach górskich
 2. Los nasion sosny limby (Pinus cembra ) wykorzystywanych przez gryzonie na terenach górskic

Pracownia Neurobiologii:

Prof. dr hab. Joanna Śliwowska

 1. Wpływ diety kafeteryjnej matki na status metaboliczny i hormonalny potomstwa szczurów.

Pracownia Akwakultury

Prof. UPP dr hab. Jan Mazurkiewicz

 1. Wpływ trofii wód na skład i strukturę ichtiofauny jezior sielawowych.
 2. Charakterystyka biologiczna populacji siei (Coregonus lavaretus) i sielawy (Coregonus albula) w wybranych jeziorach Wielkopolski.

dr inż. Wojciech Andrzejewski

 1. Analiza składu pokarmu kani rudej (Milvus milvus) na podstawie łusek ryb.

dr inż. Janusz Golski

 1. Sezonowe zmiany rozmieszczenia zooplanktonu w jeziorze Kierskim na tle warunków środowiskowych.
 2. Sezonowe zmiany rozmieszczenia fauny dennej w jeziorze Kierskim na tle warunków środowiskowych.
 3. Fauna pelagiczna jako wskaźnik stanu ekologicznego jezior.
 4. Wpływ przekształceń hydromorfologicznych na ichtiofaunę potoków nizinnych.

dr inż. Mateusz Rawski

 1. Biologia i ekologia żółwi błotnych (Emys orbicularis) utrzymywanych w niewoli.

Pracownia Pszczelnictwa

Dr Weronika Banaszak – Cibicka

 1. Fenologia pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) w gradiencie urbanizacyjnym.
 2. Dobowe zróżnicowanie aktywności pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) w gradiencie urbanizacyjnym.
 3. Wpływ czynników środowiskowych na występowanie zróżnicowanych zgrupowań pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) w środowisku miejskim.
 4. Pszczoły (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) wybranych zbiorowisk roślinnych.