dr hab. inż. Grzegorz Maciorowski

gmaqclanga@gmail.com
tel. +48 61 8487653

Zainteresowania badawcze

Poznawanie dzikiej przyrody we wszystkich jej aspektach i ochrona gatunków najbardziej zagrożonych. Badania telemetryczne ptaków, zoogeografia. Od wielu lat związany z badaniami i ochroną orłów oraz ugrupowań ptaków bagiennych lasów w Dolinie Biebrzy a także rzadkich ptaków Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.
Research Gate
Google Scholar

Projekty

2010-2014 (LIFE08 NAT/PL/000511) projekt LIFE+: “Securing the population of Aquila clanga in Poland: preparation of the National Action Plan and primary site conservation”; koordynator naukowy projektu

2013-2016 (OPUS 4/2013) „Wpływ warunków siedliskowych na stan i kondycję populacji kani rudej Milvus milvus”; Narodowe Centrum Nauki; kierownik projektu

CV

2016 – doktor habilitowany, Wydział Leśny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, nauki leśne z zakresu leśnictwo, specjalność zoologia. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Rola ekosystemów leśnych i otwartych obszarów bagiennych w zachowaniu populacji orlika grubodziobego Clanga clanga w Polsce”.

2001 – doktor nauk rolniczych z zakresu zootechnika, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. „Ekologia lęgowa ptaków drapieżnych (Jastrzębiowe Accipitriformes, Sokołowe Falconiformes) w Wielkopolsce Zachodniej ”.

1993 – magister inżynier, Wydział Leśny, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Praca magisterska: „Ptaki drapieżne środkowego basenu Biebrzy”.

Prowadzone zajęcia

Zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunków Biologii, Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji i Zootechniki (specjalności: Agroturystyka, Hodowla Zwierząt, Hodowla zwierząt wolno żyjących i amatorskich) z przedmiotów: Zoologia, Zoologia z ekologią, Zoologia stosowana, Kompleksowe zajęcia terenowe z zoologii, Faunistyka, Ochrona i restytucja ginących gatunków zwierząt, Hodowla i restytucja zwierząt dziko żyjących, Ochrona środowiska, Fauna obszarów chronionych, Systemy form ochrony przyrody, Kynologia, Herpetologia, Zoogeografia.

Publikacje

Publikacje – oryginalne prace twórcze

Meyburg B., Meyburg Ch., Mizera T., Maciorowski G., Kowalski J. 2005. Family break up, departure, and autum migration in Europe of family of Greater Spotted eagles (Aquila clanga) as reported by satellite telemetry. Journal of Raptor Research, 39 (4): 462-466

Väli Ü., Saag P., Dombrovski V., Meyburg B.U., Maciorowski G., Mizera T., Treinys R., Fagerberg S. 2010. Microsatellites and single nucleotide polymorphisms in avian hybrid identification: a comparative case study. Journal Avian Biology, 41: 34-49

Väli Ü., Dombrovski V. Treinys R., Bergmanis U., Daróczi S.J., Dravecky M., Ivanovski V., Lontkowski J., Maciorowski G., Meyburg B.U., Mizera T., Zeitz R., Ellegren H. 2010. Widespread hybridization between the Greater Spotted Eagle Aquila clanga and the Lesser Spotted Eagle A. pomarina (Aves: Accipitriformes) in Europe Running head: Hybridization of spotted eagles in Europe. Biological Journal of the Linnean Society, 100: 725-736

Lontkowski J., Maciorowski G. 2010. Identification of juvenile Greater Spotted Eagle, Lesser Spotted Eagle and hybrids. Dutch Birding 32: 384-397.

Maciorowski G., Burał D., Gierszal H., Urbańska M. 2013. Rooks (Corvus frugilegus) dine on snails in Poland. Turkish Journal of Zoology, 38:49-54

Maciorowski G., Mirski P. 2013. Habitat alternation enables hybridisation between Lesser Spotted and Greater Spotted Eagles in north-east Poland. Bird Conservation International, 24: 152-161

Maciorowski G., Mirski P., Kardel I., Stelmaszczyk M., Mirosław-Świątek D., Chormański J., Okruszko T. 2014. Water regime as a key factor differentiating habitats of crossbreeding spotted eagles. Bird Study, 1-6.

Maciorowski G., Mirski P., Vali U. 2015. Hybridization dynamics between the Greater Spotted Eagles Aquila clanga and Lesser Spotted Eagles Aquila pomarina in the Biebrza River Valley (NE Poland). Acta ornithologica, Vol. 50, 1: 33-41.

Meyburg B.-U., Mizera T., Maciorowski G., Dylawerski M., Smyk A.1995. Juvenile Spotted Eagle apparently killed by Eagle Owl. British Birds 88:376

Bereszyński A., Ogrodowczyk T., Swędrzyński A., Maciorowski G. 1996. Zbiorowiska łąkowe i szuwarowe jako refugium awifauny wodno-błotnej w świetle literatury i badań własnych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Ser. Roln. 47: 111-125

Meyburg B.-U., Mizera T., Maciorowski G. 1997. Steppenadler Aquila nipalensis in Polen. Limicola 11,5: 230-235

Meyburg B.-U., Mizera T., Maciorowski G., Kowalski J. 1997. Schelladler Aquila clanga brutet in partiellem Jugendfieder. Limicola 11, 2: 82-87.

Bereszyński A., Maciorowski G., Ogrodowczyk T., Swędrzyński A., 1997: Ptaki Zbiornika Jeziorsko. Kronika Wielkopolski nr 2(81). Urząd Wojewódzki. Poznań, s.47 56.

Meyburg B.U., Meyburg C., Mizera T., Maciorowski G., Kowalski J., 1998. Greater Spotted Eagle overwintering in Zambia. Africa Birds & Birding 3 (1): 62-68.

Mizera T., Maciorowski G., Śliwa P. 1998. Wstępne wyniki inwentaryzacji ptaków drapieżnych w Poznaniu w latach 1992-1997. W: Barczak T., Indykiewicz P. (red.). Fauna miast – Urban Fauna, ART. Bydgoszcz: 143-148.

Maciorowski G., Mizera T. 1999. Ein merkwürdiges: Fischadler schlägt Rotmilan-Nestlige im Horst. Ornithologische Mitteilungen 51,12: 425-427.

Maciorowski G., Kowalski J. 1999. Występowanie i ochrona dzięcioła białogrzbietego w Dolinie Biebrzy. Parki Narodowe 2:7-8.

Adamski A., Lontkowski J., Maciorowski G., Mizera T., Rodziewicz M., Stawarczyk T., Wacławek K. 1999. Rozmieszczenie i liczebność rzdszych gatunków ptaków drapieżnych w Polsce w końcu 20. wieku. Not. Orn. T. 40, Z. 1-2: 1-22.

Maciorowski G., Mizera T., Ilków M., Statuch T., Kujawa D. 2000. Awifauna Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. W: Winiecki A. (red.). Ptaki parków krajobrazowych Wielkopolski. Wielkopolskie Prace Ornitologiczne, 9: 39-67.

Kosiński Z., Sikora S., Maciorowski G. 2000. Awifauna Powidzkiego Parku Krajobrazowego. W: Winiecki A. (red.). Ptaki parków krajobrazowych Wielkopolski. Wielkopolskie Prace Ornitologiczne, 9: 243-259.

Bereszyński A., Dylawerski M., Jakuczun B., Jurczyszyn M., Maciorowski G. 2000. Stan zachowania fauny Wolińskiego Parku Narodowego oraz perspektywy jej ochrony i restytucji. Klify, 04: 171-174.

Maciorowski G., Mizera T., Meyburg B.U. 2006. Występowanie i ochrona orlika grubodziobego Aquila clanga na obszarze Kotliny Biebrzańskiej. W: Anderwald D. (red.) Ochrona drapieżnych zwierząt. Poszukiwanie kompromisów. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 8, 2(12): 105-114.

Dravecký M., Sellis U., Bergmanis U., Dombrovski V., Lontkowski J., Maciorowski G., Maderič B., Meyburg B.-U., Mizera T., Stój M., Treinys R., Wójciak J. 2008: Colour ringing of the Spotted Eagles (Aquila pomarina, Aquila clanga and their hybrids) in Europe – a review. Slovak Raptor Journal J 2: 37–52

Maciorowski G., Baranowski P., Batycki A., Bereszyński A., Jankowski M., Kasprzak A., Mirski P., Białek M. 2008: Ochrona rzadkich gatunków ptaków szponiastych, puchacza i bociana czarnego na terenie Biebrzańskiego parku Narodowego. Komitet Ochrony Orłów Biuletyn nr 17: 51-53.

Maciorowski G., Meyburg B.U, Mizera T., Matthes J. 2009. Wykorzystanie badań naukowych w ochronie orlików Aquila clanga oraz Aquila pomarina na obszarze Kotliny Biebrzańskiej. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 11, 2 (21): 68-74.

Maciorowski G., Mizera T. 2010. Badania i ochrona orlika grubodziobego w Polsce – Project Life+. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 12, 2 (25): 181-190.

Maciorowski G., Urbańska M., Gierszal H. 2012. An example of passive dispersal of land snails by birds – short note. Folia malacologica 20 (2): 139-141

Maciorowski G., Urbańska M. 2013. Występowanie, zagrożenia i ochrona kani rudej Milvus milvus w zachodniej Wielkopolsce. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 36/3/2013: 239-246

Mirski P., Maciorowski G. 2013. Wykorzystanie telemetrii GPS w badaniach ekologii przestrzennej orlika krzykliwego w Dolinie Biebrzy. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 36/3/2013: 231-238

Bednorz L., Klimko M., Maciorowski G. 2004. Walory przyrodnicze rezerwatu „Kolno Międzychodzkie”. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 1-10.

Gwiazdowicz D.J., Mizera T., Maciorowski G. 2005: Wstępne wyniki badań nad akarofauną gniazd orlików grubodziobych i orlików krzykliwych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. W: T. Mizera, B. Meyburg (red.): Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. Materiały międzynarodowej konferencji, Osowiec, 16-18 września 2005. 95-102.

Maciorowski G., Meyburg B., Mizera T., Matthes J., Graszynski K. 2005: Występowanie oraz biologia lęgowa orlika grubodziobego (Aquila clanga) w Polsce. W: T. Mizera, B. Meyburg (red.): Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. Materiały międzynarodowej konferencji, Osowiec, 16-18 września 2005. 21-34.

Maciorowski G., Meyburg B., Mizera T., Zub K., Matthes J. 2005 Strategia żerowania i pokarm biebrzańskiej populacji orlika grubodziobego Aquila clanga – wyniki wstępne. W: T. Mizera, B. Meyburg (red.): Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. Materiały międzynarodowej konferencji, Osowiec, 16-18 września 2005. 133-140.

Maciorowski G. , Mizera T., Meyburg B. 2005: Zagrożenia i ochrona biotopów orlika krzykliwego Aquila pomarina i orlika grubodziobego Aquila clanga na terenie Bagien Biebrzańskich. W: T. Mizera, B. Meyburg (red.): Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. Materiały międzynarodowej konferencji, Osowiec, 16-18 września 2005. 123-132.

Meyburg, B.-U., Meyburg Ch., Mizera T., Maciorowski G., Kowalski J. 2005: Zastosowanie telemetrii satelitarnej do poznania rozpadu więzów rodzinnych i przebiegu wędrówki orlików grubodziobych (Aquila clanga). W: T. Mizera, B. Meyburg (red.): Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. Materiały międzynarodowej konferencji, Osowiec, 16-18 września 2005. 81-84

Meyburg B., Mizera T., Matthes J., Graszynski K., Maciorowski G. 2005:Krzyżowanie międzygatunkowe pomiędzy orlikiem grubodziobym (Aquila clanga) i orlikiem krzykliwym (A. pomarina) w Polsce i Niemczech. W: T. Mizera, B. Meyburg (red.): Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. Materiały międzynarodowej konferencji, Osowiec, 16-18 września 2005. 115-118.

Mizera T., Meyburg B., Matthes J., Maciorowski G., Graszynski K., Kowalski J. 2005: Historia badań orlika grubodziobego Aquila clanga w dolinie Biebrzy. W: T. Mizera, B. Meyburg (red.): Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. Materiały międzynarodowej konferencji, Osowiec, 16-18 września 2005. 9-20.

Meyburg B., Meyburg Ch., Mizera T., Matthes J., Graszynski K., Maciorowski G. 2005: Wstępne wyniki obserwacji zachowań orlika grubodziobego Aquila clanga na podstawie odczytów satelitarnego nadajnika GPS. W: T. Mizera, B. Meyburg (red.): Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. Materiały międzynarodowej konferencji, Osowiec, 16-18 września 2005. 85-88.

Meyburg B., Meyburg Ch., Mizera T., Maciorowski G., Kowalski J. Zimowanie orlika grubodziobego w Zambii. 2005: W: T. Mizera, B. Meyburg (red.): Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. Materiały międzynarodowej konferencji, Osowiec, 16-18 września 2005. 243-248.

Meyburg B., Meyburg Ch., Mizera T., Maciorowski G., Kowalski J. 2005: Rozpad więzów rodzinnych, odlot oraz przebieg jesiennej wędrówki rodziny orlików grubodziobych Aquila clanga monitorowany za pomocą telemetrii satelitarnej. W: T. Mizera, B. Meyburg (red.): Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. Materiały międzynarodowej konferencji, Osowiec, 16-18 września 2005. 249-256.

Książki naukowe
Mizera T., Maciorowski G., Meyburg B.U. 2001. Orlik grubodzioby Aquila clanga. W: Głowaciński Z. (red.). Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kregowce. PWRiL, Warszawa. Strony 145-148.

Mizera T., Maciorowski G. 2004. Aquila clanga (Pall.1811) Orlik grubodzioby. W: Gromadzki M. (red.) Ptaki (część I). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwa Środowiska, Warszawa. T. 7, s. 245-248.

Maciorowski G., Mizera T. 2007: Orlik grubodzioby Aquila clanga. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985 – 2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Strony: 154-155.

Maciorowski G., Mizera T. 2009. Orlik grubodzioby Aquila clanga. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.). Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią, ss.244-253. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.

Mizera T., Kujawa D., Maciorowski G. 2010. Puszcza Notecka. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J. Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki, s. 252-254.

Świętochowski P., Maciorowski G., Henel K., Marczakiewicz P., Grygoruk G. 2010. Dolina Biebrzy. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J. Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki, s. 196-198.

Maciorowski G. 2014. Hybrydyzacja. W: Maciorowski G., Lontkowski J., Mizera T. Orlik grubodzioby ginący orzeł z bagien [The Spotted Eagle – Vanishing Bird of the Marshes]. Unigraf, Poznań.ss 232-240.

Maciorowski G., Mizera T. 2015. Orlik grubodzioby Clanga clanga. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, s. 397 – 403.

Lontkowski J., Maciorowski G. 2015. Kania ruda Milvus milvus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, s. 439 – 443.

Lontkowski J., Maciorowski G. 2015. Kania czarna Milvus migrans. W: Chylarecki P.,
Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik
metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, s. 444 – 448.

Książki popularno – naukowe

Chomicz K., Maciorowski G. 2016. Ginący myśliwi wielkopolski. Kania ruda, kania czarna. Drukarnia Biały Kruk Milewscy sp.j., Poznań, s. 71.

K) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych

1. Maciorowski G., Meyburg B.U., Matthes J., Mizera T. Breeding biology of the Greater Spotted Eagle ( Aquila clanga ) in Poland . 2 nd International Conference on Raptors, Urbino – Italy 2- 5 Oct 1996, Raptor Research Foundation ,abstracts: 35-36.
2. Meyburg B.U., Meyburg Ch., Mizera T., Maciorowski G. 1996. A study of the Greater Spotted Eagle (Aquila clanga) using satellite and conventional telemetry. 2 nd International Conference on Raptors, Urbino – Italy 2 – 5 Oct 1996, Raptor Research Foundation, abstracts :60.
3. Maciorowski G., Mizera T. 1996. Wpływ sukcesji zaroślowo-leśnej jako czynnika ograniczającego rozwój ornitofauny. Konferencja naukowa „Potrzeby i możliwości kierowania rozwojem roślinności zaroślowo-leśnej na torfowiskach niskich”. Biebrzański Park Narodowy, 1996.
4. Bereszyński A., Dylawerski M., Jakuczun B., Maciorowski G., 1997: Stan zachowania fauny Wolińskiego Parku Narodowego. Funkcje i zadania – plan ochrony parku. Seminarium Grodno 16-17 października 1997. Woliński Park Narodowy. Międzyzdroje 1997. Materiały, s. 41-42.
5. Maciorowski G., Meyburg B., Mizera T., Meyburg Ch., Matthes J. 1997. Sytuacja orlika grubodziobego Aquila clanga , Pallas 1811 w dolinie Biebrzy. Ptaki jako wskaźnik zmian środowiska. monitoring, waloryzacja, ochrona. Słupsk 1997 : 63-64.
6. Mizera T., Maciorowski G., Śliwa P. 1997. Ptaki drapieżne Poznania. Zasobność populacyjna fauny miast ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych i pożytecznych. Bydgoszcz 14-15.11. 1997: 32.
7. Meyburg B.-U., Meyburg Ch., Mizera T., Maciorowski G., Kowalski J. 1997. Zug- und Überwinterungsverhalten des Schelladler Aquila clanga Satelitentelemetrische Untersuchungen. Deutsche Orrnithologen-Gesellschaft. 130. Jahresversammlung der DO-G, Neubrandenburg 1997.
8. Meyburg B.U., Meyburg Ch., Mizera T., Maciorowski G., Kowalski J., Graszyński K., 1998: Migration strategies of Greater spotted Eagles Aquila clanga tracked by satelite. Abstracts. V th Wordl Conference on Birds of Prey and Owls 4-11 August 1998 South Africa: 22.
9. Meyburg B.U., Meyburg Ch., Mizera T., Maciorowski G., Kowalski J., Matthes J., 1998: Zug und Uberwinterung des Schelladlers Aquila clanga Satelitelemertische Untersuchungen. Drugie spotkanie polskich i niemieckich ornitologów i przyjaciół ptaków, Łagów Lubuski 13-15. 03. 1998: 8-10.
10. Maciorowski G., Mizera T. 1999. Propozycje ochrony biotopów orlika krzykliwego Aquila pomarina i orlika grubodziobego Aquila clanga w Biebrzańskim Parku Narodowym. Trzecie spotkanie polskich i niemieckich ornitologów i przyjaciół ptaków. Łagów Lubuski 12-14.03.1999 :5-8. Lubuski Klub Przyrodników
11. Maciorowski G. 2000. Wstępne wyniki badań biologii lęgowej kani czarnej Milvus migrans w zachodniej Polsce. Czwarte spotkanie niemieckich i polskich ornitologów i przyjaciół ptaków. Łagów Lubuski 06-08.10.2000 :4-5. Lubuski Klub Przyrodników
12. Meyburg B.U., Meyburg Ch., Mizera T., Matthes J., Graszynski K., Maciorowski G. 2005. Wstępne wyniki obserwacji zachowań orlika grubodziobego Aquila clanga na podstawie odczytów satelitarnego nadajnika GPS. Międzynarodowa konferencja – Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. 16-18 września 2005, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec.
13. Maciorowski G., Meyburg B.U., Mizera T., Matthes J., Graszynski K. 2005. Występowanie oraz biologia lęgowa orlika grubodziobego Aquila clanga w Polsce. Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. Międzynarodowa konferencja – Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. 16-18 września 2005, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec.
14. Mizera T., Meyburg B.U., Matthes J., Maciorowski G., Graszynski K., Kowalski J. 2005. Historia badań orlika grubodziobego Aquila clanga w dolinie Biebrzy. Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. Międzynarodowa konferencja – Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. 16-18 września 2005, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec.
15. Meyburg B.U., Meyburg C., Graszynski K., Mizera T., Maciorowski G., Kowalski J. 2005. Zastosowanie telemetrii satelitarnej do poznania tras wędrówek oraz miejsc zimowania dorosłych orlików grubodziobych Aquila clanga. Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. Międzynarodowa konferencja – Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. 16-18 września 2005, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec.
16. Gwiazdowicz D.J., Mizera T., Maciorowski G. 2005. Wstępne wyniki badań nad akarofauną gniazd orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. Międzynarodowa konferencja – Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. 16-18 września 2005, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec.
17. Meyburg B.U., Mizera T., Matthes J., Graszynski G., Schwanbeck J.P., Maciorowski G. 2005. Krzyżowanie międzygatunkowe pomiędzy orlikiem grubodziobym Aquila clanga i orlikiem krzykliwym Aquila pomarina w Polsce i Niemczech. Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. Międzynarodowa konferencja – Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. 16-18 września 2005, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec.
18. Maciorowski G., Mizera T., Meyburg B.U. 2005. Zagrożenia i ochrona biotopów orlika krzykliwego Aquila pomarina i orlika grubodziobego Aquila clanga na terenie Bagien Biebrzańskich. Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. Międzynarodowa konferencja – Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. 16-18 września 2005, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec.
19. Maciorowski G., Meyburg B.U., Mizera T., Zub K., Matthes J. 2005. Strategia żerowania i pokarm biebrzańskiej populacji orlika grubodziobego – wyniki wstępne. Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. Międzynarodowa konferencja – Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. 16-18 września 2005, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec.
20. Maciorowski G. 2012. Liczebność, sukces lęgowy, trendy liczebności, hybrydyzacja i monitoring orlika grubodziobego Aquila clanga w Polsce. Ochrona orlika grubodziobego. Materiały z Warsztatów Międzynarodowych Goniądz, Polska 25–27 stycznia 2012: 57
21. Maciorowski G. 2012. Znakowanie, jesienna migracja i zimowanie biebrzańskiej populacji Aquila clanga i Aquila pomarina. Ochrona orlika grubodziobego. Materiały z Warsztatów Międzynarodowych Goniądz, Polska 25–27 stycznia 2012: 58
22. Maciorowski G. 2012. Wyniki analizy pokarmu na podstawie monitoringu CCTV przy gniazdach Aquila clanga. Ochrona orlika grubodziobego. Materiały z Warsztatów Międzynarodowych Goniądz, Polska 25–27 stycznia 2012: 59
23. Maciorowski G. 2014. Orliki grubodziobe nad Biebrzą, prognoza na przyszłość. Konferencja: Orlik grubodzioby – aktualne działania ochronne i wyzwania na przyszłość. Biebrzański Park Narodowy, 27-28 stycznia 2014
24. Maciorowski G. 2014. Zagrożenia na trasach migracji oraz na zimowiskach (Grecja, Bałkany). Konferencja: Orlik grubodzioby – aktualne działania ochronne i wyzwania na przyszłość. Biebrzański Park Narodowy, 27-28 stycznia 2014
25. Maciorowski G., Henel K. 2016. Zastosowanie urządzeń telemetrycznych w badaniach i ochronie rzadkich ptaków szponiastych. Innowacje w terenowej ornitologii, Poraj 14-16.10.2016.

– postery:

1. Meyburg B.-U., Meyburg C., Mizera T., Maciorowski G., Kowalski J. 1997. Zug- und Überwinterungsverhalten des Schelladler Aquila clanga Satellitentelemetrische Untersuchungen. Deutsche Ornithologen-Gesellschaft. 130. Jahresversammlung der DO-G, Neubrandenburg.
2. Meyburg B.U., Meyburg C., Mizera T., Maciorowski G., Kowalski J., Graszynski K. 1998. Migration strategies of Greater Spotted Eagles Aquila clanga tracked by satelite. Vth World Conference on Birds of Prey and Owls 4-11 August 1998, South Africa
3. Skibbe A.; Batycki A.; Kniola T.; Maciorowski G., Mizera T. 2009. Sommer- und Winterbestände sowie Dichteverbreitungen des Mäusebussards Buteo buteo im deutsch-polnischen Tiefland. Populationsökologie Greifvögel- und Eulenarten 6. Halle/Saale.

– publikacje popularno naukowe:

Bereszyński A., Maciorowski G., Ogrodowczyk T., Swędrzyński A., 1995: Wielka woda Jeziorsko. Polskie Drobiarstwo, 4: 24 25.
Bereszyński A., Maciorowski G., Swędrzyński A., 1995:Racjonalny kompromis Jeziorsko. Polskie Drobiarstwo, 11: 28 30.
Maciorowski G. 2006: Sowy – ptaki nocy. Wszechnica Biebrzańska, Osowiec Twierdza. Zeszyt 2: 29-32.
Maciorowski G., Mirski P. 2012. Orliki i antenki, czyli o telemetrii orlików grubodziobych. Ptaki Polski, 2/2012: 26-31.

– autor krajowej strategii ochrony gatunku: Maciorowski G. (red,). 2014. Krajowy program ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga. Komitet Ochrony Orłów, Ptaki Polskie, Biebrzański Park Narodowy. Poznań – Goniądz – Osowiec, ss.93.