mgr Katarzyna Sierpowska

Doktorantka aktualnie przebywa na urlopie macierzyńskim.

 

Zainteresowania naukowe

Indykatory bioróżnorodności, ekologia behawioralna, fenologia wędrówek ichtiofauny i ornitofauny

CV

2011 – ... studia doktoranckie na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
2008 – 2010    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, studia magisterskie – Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, specjalność: Biologia zwierząt. Obrona pracy magisterskiej pt. „Czynniki wpływające na występowanie i liczebność gołębia miejskiego Columba livia f. urbana na obszarze zabudowy miasta Poznania” 15.06.2011
2005 – 2008    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, studia licencjackie – Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, kierunek: Biologia stosowana. Obrona pracy licencjackiej: „Chromosomy B, a chromosomy płci i autosomy. Podobieństwa i różnice” 07.07.2009

Dydaktyka

Ekologia i ochrona środowiska
Ochrona przyrody

Kursy, szkolenia

Kurs River Habitat Survey Competent Surveyor (Poland)
Accreditation number: PL 0123 (6-8.09.2010, Poznań

Publikacje

Research gate
Doniesienia konferencyjne

  • K. Przybylska, A. Haidt, Ł. Myczko, A. Ekner, Z. Rosin, Z. Kwieciński, P. Tryjanowski, J. Suchodolska, V. Takacs, Ł. Jankowiak, M. Tobółka, O. Wasielewski, A. Graclik, A. Krawczyk, A. Kasprzak, P. Szwajkowski, P. Wylegała, A. Malecha, T. Mizera, P. Skórka. Czynniki wpływające na występowanie i liczebność gołębia miejskiego Columba livia f. urbana na obszarze zabudowy miasta Poznania. Ogólnopolska Konferencja Studentów Biologii, Poznań (kwiecień) 2011

Publikacje popularno-naukowe
Research gate

  •  W. Andrzejewski, J. Mazurkiewicz, A. Przybył, K. Przybylska. Cztery diety dla lipcówki – porównanie efektywności żywieniowej w chowie intensywnym. Materiały szkoleniowe. Paprotnia k/Warszawy 2-4 marca 2011
  • K. Przybylska, J. Mazurkiewicz. Mewia Łacha – unikalny rezerwat nie tylko awifauny. Ekonatura, kwiecień 2011
  • K. Przybylska, J. Mazurkiewicz, W. Andrzejewski. Elektrownia wodna przy rezerwacie ichtiologicznym. Przegląd Rybacki 3/2011
  • K. Przybylska, J. Mazurkiewicz. Programy hodowlane w ogrodach zoologicznych – wybrane aspekty na przykładzie kilku gatunków ptaków. Przegląd Hodowlany 7/2011