Hydrobiologia – kierunek Biologia, specjalność Biologia stosowana, specjalizacja Biologia zwierząt

Prowadzący

Janusz Golski – wykłady, ćwiczenia

Zakład Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury

Krótki opis

W czasie zajęć studenci poznają najważniejsze pojęcia i procesy związane z ekosystemami wodnymi. Prezentowane są również organizmy, typowe dla wód śródlądowych, które odgrywają największą rolę w funkcjonowaniu ekosystemów lub też mają szczególnie duże znaczenie z punktu widzenia interesów człowieka. Podczas ćwiczeń studenci obliczają wskaźniki informujące o abiotycznych cechach środowiska wodnego, a przy pomocy technik mikroskopowych poznają biologię wybranych hydrobiontów. Na wykładach i ćwiczeniach wykorzystywane są różnorodne pomoce dydaktyczne: prezentacje multimedialne, preparaty, filmy o tematyce odnoszące się do aktualnie poruszanej problematyki, klucze do oznaczania organizmów.

Uzyskane umiejętności i wiedza

Celem prowadzonych zajęć jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat zależności pomiędzy organizmami wodnymi (ich występowaniem, budową, trybem życia) a czynnikami abiotycznymi, a także nauka wykorzystania tej wiedzy do oceny stanu ekologicznego wód  oraz do podejmowania działań ochronnych. Podczas ćwiczeń zwraca się również uwagę na  opanowanie podstawowych metod badawczych.

Sposób zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia z wykładów jest zdanie egzaminu pisemnego, natomiast warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch kolokwiów oraz sporządzenie projektu końcowego.